دومین ضارب محمدرضا شاه کیست؟

محمدرضا شاه پهلوی یک بار در هشتمین سال سلطنتش در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ توسط ناصر فخرآرایی در مقابل دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران و بار دوم ۱۷ سال بعد و بهار ۱۳۴۴ در داخل کاخ مرر ترور شد اما دومین ضارب پهلویِ پسر کیست؟