اولین عکسبرداری از تخت‌جمشید

اولین عکسبرداری از تخت‌جمشید، در عصر قاجار و در عهد سلطنت ناصرالدین شاه صورت گرفت. اول بار، ناصرالدین شاه در سال ۱۲۶۶ قمری (۱۲۲۹ شمسی)، هنگامی که تنها ۱۹ سال داشت، ژول ریشار فرانسوی را مامور کرد تا از بناهای تخت‌جمشید عکاسی کند.

رضاخان به جلسه استیضاح نرفت

۷ مرداد ۱۳۰۳ آخرین زمانی بود که نمایندگان اقلیت مجلس به رهبری آیت‌الله مدرس به دولت رضاخان داده بودند تا به مجلس رفته و در مورد اقداماتش توضیح دهد. امری که به‌واسطه قلدری هرگز محقق نشد.

ریاست‌جمهوری شهید رجایی/عزل سپهدار تنکابنی

دوم مردادماه ۱۳۶۰ دومین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از انقلاب اسلامی برگزار شد.دوم مردادماه ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی سپهدار تنکابنی را از رئیس‌الوزرایی عزل و صمصام‌السلطنه بختیاری را به‌جای او تعیین کرد.

نظام مالیاتی ایران در دوره صفوی

تمرکز قدرت سیاسی در دست شاه و درباریان، انحصار منابع به‌ویژه بسترهای رشد و توسعه اقتصادی را به سود حکومت به همراه داشت. از این‌رو مداخله عمال حکومتی در امور داد و ستد و دیگر فعالیت‌های اقتصادی بیانگر برنده بودن شاه و دیگر وابستگان دستگاه سلطنتی در مناسبات اقتصادی بود.