چگونه از جنگ پول بسازیم !!!

درگیری‌ها همیشه فرصت‌هایی را فراهم کرده‌اند تا افراد کسب‌وکارهایی بسازند یا رویدادهای اقتصادی ایجاد کنند که می‌توانند منبع نوری برای روزهای ناخوش پیش رو باشند.