با مدیر یا مشتری عصبانی چطور برخورد کنیم؟

محیط کارم واقعا کسل‌کننده و خواب‌آور بود، به همین علت استعفا دادم. تنها کاری که بلد بودم، همان کاری بود که چهار سال در آن شرکت انجام داده بودم. در ماه اکتبر، یک کار جدید پیدا کردم.این شرکت با شرکت قبلی از زمین تا آسمان فرق دارد.

حیات نباتی مدیران ما

مدیریت در نظام اجرائی ما(در همه ارکان و قوا)،دچار نوعی تکنوکراسی و حرفه ای گرائی شده که مضار و خسارات این رویکرد بسیار فراتر از مزایا و فوایدش نمود پیدا کرده است.