۵ کلمه منفی در شرح ارزش های یک شرکت‌

۹۰ درصد آنها رفتار اخلاقی را توصیه می‌کنند یا از کلمات «راستی و درستی» استفاده می‌کنند، ۸۸ درصد تعهد به مشتریان را یادآور می‌شوند و ۷۶ درصد به کاری تیمی و اعتماد اشاره دارند.