مسافری بین دو آستارا

«نصف فامیل‌های‌مان ماندند آن طرف شهر. یک رودخانه و یک پل بین ماست با این همه چون نمی‌توانیم راحت تردد کنیم ارتباطاتمان با فامیل کم شده. یک عمه دارم که سال‌هاست ندیده‌ام و در آستارای آن سمت زندگی می‌کند.»