«فلسفه عشق» به بازار کتاب آمد

چاپ اول کتاب «فلسفه عشق» اروینگ سینگر با ترجمه میثم محمدامینی، در ایران منتشر شده است. این کتاب چکیده‌ای از تاملات یک فیلسوف تحلیلی در طول چند دهه در خصوص عشق و آمیزش جنسی است.

نگاهی به رمان«کافه داش آقا»

رمان و داستان نه ابزار فریاد که از قضا وسیله گفتمان‌سازی است و هنر نویسنده خلق گفتمان با ابزار درام. تشکری در مقام نویسنده در «کافه داش آقا» به کارگیری هنرمندانه عناصر درام را نشان داده است.