به هر اقدام غیر سازنده در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب می‌دهیم

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما طبیعتا به هر اقدام غیر سازنده در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب را خواهیم داد و مسئولیت پیامدهای آن برعهده آنهایی است که به شورای حکام و گزارش مدیرکل به عنوان اهرم فشار و ابزار بازی‌های سیاسی علیه ایران نگاه می‌کنند.