رئیس جمهور خطاب به دختران: قدر و جایگاه خود را بدانید

رئیس جمهور اظهار داشت: امروز خیلی‌ها ادعای دفاع از حقوق زنان را دارند، ولی در عمل به دنبال استفاده ابزاری از آنان هستند، اما نظام و فرهنگ اسلامی ما برای بانوان ارزش و جایگاه واقعی قائل است و خود را ملزم به تحقق این ارزش و جایگاه می‌داند.

چگونه زن و مرد مکمّل یکدیگرند؟

جنس مرد از تعقل، عزم و دوراندیشی و قدرت بدنی بیشتری برخوردار است و زن نیز سرشار از عواطف و احساسات است. اگر قرار بود مرد و زن هر دو از تعقل، عزم و اندیشی و… بطور مساوی برخوردار بودند، زندگی مشترک حالت خشک و خسته‌کننده پیدا می‌کرد و یا اگر مرد و زن هر دو از عواطف و احساسات بطور مساوی برخوردار بودند، زندگی خالی از تعقل و دوراندیشی می‌شد