مشایی به حکم دادگاه اعتراض کرد

فرزند اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق از اعتراض و تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم بدوی پدرش در تاریخ چهرم مهرماه خبر داد.