بازدید روسای هیات های فوتبال ایران از باشگاه آث رم

مدیران لیگ برتر و روسای هیات های فوتبال استان های ایران برای آشنایی با زیر ساخت های فوتبال ایتالیا و توسعه بخش مدیریتی فوتبال کشورمان و نحوه باشگاه داری در این کشور، به رم سفر کرده و از باشگاه فوتبال آث رم بازدید کردند.