روابط همسایگان

یکی از مسائل اجتماعی امروز که با توجه به‌نوع زندگی شهری و آپارتمان‌نشینی خیلی مهم و حساس شده بحث روابط با همسایگان است و بد نیست بدانیم در اسلام، روایات واحادیث زیادی در این باب وجود دارد که می‌تواند چارچوبی دقیق و موثر برای فرهنگ همسایگان باشد.