۷۰ عزل و نصب رییس فدراسیون جودو در ۱۵ ماه

علی رغم ادامه روند ناکامی جودوکاران ایران در رویدادهای بین المللی و فقدان پشتوانه سازی سازمان یافته در این رشته،اما رییس فدراسیون جودو با عزل و انتصاب های فراوان و ابداع برخی پست های جدید، رکورد جالب توجهی از خود بر جای گذاشته است.