انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک ۱۶ شهرستان استان تهران

جزییات آمار تعداد واجدین شرایط رأی دادن و آرای چهار کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۱۶ شهرستان استان تهران

کد خبر : 13431
تاریخ انتشار : پنجشنبه 4 خرداد 1396 - 7:30

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران،براساس آمار جزییات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ ، تعداد واجدین شرایط  رأی دادن دراستان تهران ۹۳۸۷۱۲۲ نفر و تعداد کل آرا ماخوذه ۶۲۱۲۷۹۴رای بوده است.همچنین در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۹۲، آمار واجدین شرایط استان تهران ۷۸۸۰۹۷۶ نفر و تعداد کل آرا ماخوذه ۵۰۶۸۰۸۹رای بوده است.


در ادامه جزییات آمار واجدین شرایط رأی دادن در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تعداد آرای مأخوذه و آرای کاندیداها به تفکیک ۱۶ شهرستان استان در جداول تشریح شده است.

جدول شماره ۱)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۵۵۰۰۰۰۰ ۳۶۸۶۹۶۱
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۲۵۸۸۲۰۰ درصد نسبت به کل آراء ۷۰/۱۹
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۹۶۹۲۱۸ درصد نسبت به کل آراء ۲۶/۲۸
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۴۵۶۵۹ درصد نسبت به کل آراء ۱/۲۳
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۱۶۸۱۷ درصد نسبت به کل آراء ۰/۴۵


جدول شماره ۲) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  اسلامشهر

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۳۶۳۹۴۶ ۲۶۶۲۲۲
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۱۵۱۸۷۳ درصد نسبت به کل آراء ۵۷
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۱۰۰۲۷۹ درصد نسبت به کل آراء ۳۷/۶۶
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۴۵۴۲ درصد نسبت به کل آراء ۱/۷۰
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۱۴۱۴ درصد نسبت به کل آراء ۰/۵۳


جدول شماره ۳) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  بهارستان

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۳۳۸۸۶۶ ۲۱۷۰۴۵
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۱۰۷۱۴۸ درصد نسبت به کل آراء ۴۹/۳۶
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۹۸۶۱۹ درصد نسبت به کل آراء ۴۵/۳۵
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۳۴۵۷ درصد نسبت به کل آراء ۱/۵۹
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۱۲۳۷ درصد نسبت به کل آراء ۰/۵۶


جدول شماره ۴)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  پاکدشت

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۱۸۹۲۹۳ ۱۳۹۸۰۱
۲ تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی ۷۲۳۵۳ درصد نسبت به کل آراء ۵۱/۷۵
۳ تعداد آرای آقای  حسن روحانی ۶۰۵۴۶ درصد نسبت به کل آراء ۴۳/۳۰
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۱۷۷۱ درصد نسبت به کل آراء ۱/۲۶
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۱۲۲۳ درصد نسبت به کل آراء ۰/۸۷


جدول شماره ۵) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  پردیس

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۱۲۷۷۳۰ ۸۶۹۸۸
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۵۴۴۷۵ درصد نسبت به کل آراء ۶۲/۶۲
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۲۸۴۱۲ درصد نسبت به کل آراء ۳۲/۶۶
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۱۱۹۶ درصد نسبت به کل آراء ۱/۳۷
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۵۴۰ درصد نسبت به کل آراء ۰/۶۲
جدول شماره ۶)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  پیشوا

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۴۹۷۸۵ ۳۹۰۷۶
۲ تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی ۲۰۹۸۳ درصد نسبت به کل آراء ۵۳/۶۹
۳ تعداد آرای آقای  حسن روحانی ۱۶۰۸۰ درصد نسبت به کل آراء ۴۱/۱۵
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۶۳۷ درصد نسبت به کل آراء ۱/۶۳
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۲۷۶ درصد نسبت به کل آراء ۰/۷۰


جدول شماره ۷)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  دماوند

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۱۰۱۴۲۴
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۶۳۶۹۷ درصد نسبت به کل آراء ۶۲/۸۰
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۳۲۵۸۸ درصد نسبت به کل آراء ۳۲/۱۳
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۱۲۸۹ درصد نسبت به کل آراء ۱/۲۷
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۴۶۹ درصد نسبت به کل آراء ۰/۴۶


جدول شماره ۸) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  رباط کریم

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۱۳۰۳۶۹ ۱۱۹۷۶۴
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۶۲۵۷۶ درصد نسبت به کل آراء ۵۲/۲۴
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۵۰۹۶۶ درصد نسبت به کل آراء ۴۲/۵۵
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۱۷۶۲ درصد نسبت به کل آراء ۱/۴۷
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۶۴۵ درصد نسبت به کل آراء ۰/۵۳


جدول شماره ۹) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  ری

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۳۴۲۰۹۴
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۱۸۶۸۳۱ درصد نسبت به کل آراء ۵۴/۶۱
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۱۳۷۲۶۱ درصد نسبت به کل آراء ۴۰
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۴۹۸۷ درصد نسبت به کل آراء ۱/۵۴
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۱۸۹۰ درصد نسبت به کل آراء ۰/۵۵


جدول شماره ۱۰ )آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  شمیرانات

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۳۵۲۴۰۸
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۲۷۴۱۲۵ درصد نسبت به کل آراء ۷۷/۷۸
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۶۸۷۲۰ درصد نسبت به کل آراء ۱۹/۵
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۳۱۸۳ درصد نسبت به کل آراء ۰/۹۰
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۱۲۲۲ درصد نسبت به کل آراء ۰/۳۴


جدول شماره ۱۱ ) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  شهریار

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۴۲۳۶۹۹ ۳۰۸۰۵۹
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۱۸۵۵۷۰ درصد نسبت به کل آراء ۶۰/۲۳
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۱۰۷۷۱۴ درصد نسبت به کل آراء ۳۴/۹۶
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۴۰۸۹ درصد نسبت به کل آراء ۱/۳۲
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۱۴۴۴ درصد نسبت به کل آراء ۰/۴۶


جدول شماره ۱۲) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  فیروزکوه

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۳۵۱۵۰
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۲۲۴۰۲ درصد نسبت به کل آراء ۶۳/۷۳
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۱۱۰۰۷ درصد نسبت به کل آراء ۳۱/۳۱
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۴۰۰ درصد نسبت به کل آراء ۱/۱۳
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۱۵۳ درصد نسبت به کل آراء ۰/۴۳

  جدول شماره ۱۳) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  قدس

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۱۹۵۶۰۲ ۱۲۲۸۴۷
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۷۴۰۸۰ درصد نسبت به کل آراء ۶۰/۳۰
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۴۳۲۷۶ درصد نسبت به کل آراء ۳۵/۲۲
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۲۰۱۹ درصد نسبت به کل آراء ۱/۶۴
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۶۶۹ درصد نسبت به کل آراء ۰/۵۴

  جدول شماره ۱۴) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  قرچک

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۱۵۸۱۱۹ ۱۲۱۰۳۰
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۵۹۳۲۳ درصد نسبت به کل آراء ۴۹
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۵۵۶۷۵ درصد نسبت به کل آراء ۴۶
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۱۸۷۵ درصد نسبت به کل آراء ۱/۵۴
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۷۶۲     درصد نسبت به کل آراء ۰/۶۲

 جدول شماره ۱۵) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  ملارد

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۲۴۷۵۰۲ ۱۵۴۱۰۵
۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۸۴۹۸۳ درصد نسبت به کل آراء ۵۵/۱۴
۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۶۱۵۸۲ درصد نسبت به کل آراء ۴۱/۹۰
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۲۳۲۶ درصد نسبت به کل آراء ۱/۵۰
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۸۶۱ درصد نسبت به کل آراء ۰/۵۵

  جدول شماره ۱۶) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  ورامین

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
۱ ۲۰۳۲۹۶ ۱۱۹۸۲۰
۲ تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی ۶۰۷۴۴ درصد نسبت به کل آراء ۵۰/۶۹
۳ تعداد آرای آقای  حسن روحانی ۵۳۲۶۲ درصد نسبت به کل آراء ۴۴/۴۵
۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  ۱۷۴۰ درصد نسبت به کل آراء ۱/۴۵
۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۷۴۸ درصد نسبت به کل آراء ۰/۶۲

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.