ابعاد اخراج بازرسان آژانس در پی صدور بیانیه تروئیکای اروپا

تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: ترجیح ایران این است که نه بحران شدیدی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وجود بیاورد، نه می‌خواهد از این اهرم خود حداقل تا زمانی که تکلیف مذاکرات و رفع تحریم‌ها مشخص نشود به‌طور کامل صرف‌نظر کند.