کشتن  زن جوان متأهل به دلیل جواب منفی

پسر ۱۹ ساله که دلبسته زن جوان متأهل شده بود زمانی که با جواب منفی او برای دوستی مواجه شد کینه عمیقی به دل گرفت و نقشه جنایت هولناکی را طراحی واجرا کرد. پسر جنایتکارپس ازتعقیب زن جوان، سرانجام طعمه‌اش را درخیابان به دام انداخت و با ضربات چاقو او را کشت.

صاعقه ۸۰ گاو را یکجا کشت!

مزرعه‌ای در جنوب شرق برزیل در روزهای اخیر با پیامدهای یکی از غیرعادی‌ترین و هولناک‌ترین‌ کشتار حیوانات دست و پنجه نرم می‌کند.