هواپیمای بومی ایران۱۴۰ آماده پرواز است

رئیس سازمان هواپیمای کشوری درباره اینکه آیا پرواز هواپیمای بومی ایران ۱۴۰ انجام شده، گفت: گزارش وزارت دفاع حاکی از آن است که ساخت این هواپیما پیشرفت خوبی داشته و آماده پرواز است.