۸ معمای مرموز و عجیب و غریب دنیا

پدیده های مرموزی در دنیا وجود هستند که هیچ جوابی برای آنها یافت نشده است. شاید برخی از آنها افسانه باشند ولی دسته ای از آنها در زندگی های واقعی اتفاق افتاده اند