پای تریاک چطور به ایران باز شد؟

تریاک بومی اروپا و از طریق اروپا به هند، چین و شرق آسیا راه یافت و اعراب آن را به ایران آوردند و در ایران به نام افیون شناخته و بعدها به تریاق معروف شد که معرب آن تریاک است؛اعتیاد و کاربرد نابجای تریاک در ایران از ربع سوم سده نوزدهم آغاز شد. پیش از آن گرچه تریاک در دسترس بوده اما به نظر می‌رسد که اعتیاد به آن بسیار کم بوده است.

اقتصاد تریاک و مقایسه دو طالبان

روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان این امیدواری را به وجود آورد که مانند سال‌های ابتدایی هزاره، کشت خشخاش و تولید تریاک در این کشور کاهش یابد اما …