نگاه به «زنان بیوه» در چند دهه اخیر و مشکلات آنها

بعد از «فوت همسر» از یک سو با ضربه روحی ناشی از غم فقدان همسر کنار می‌آیند و از سوی دیگر هم باید راهی برای تحمل فشارهای اجتماعی پیدا کنند؛ در این میان ایفای نقش سرپرست خانوار در شرایطی که فرصت و امکان اشتغال برای زنان بسیار اندک است هم خود دردی ریشه‌دار و قدیمی است که مشکلات را برای زنان بیوه بیشتر می‌کند.

شهرک ۵٠‌ساله بیوه‌زنان

در میانه تغییرات شهری که محله کوی طلاب (بلوار طبرسی) در چند دهه اخیر داشته است، خانه‌های شهرک بیوه‌زنان تغییر نکرده‌‌اند