با این وضع دیگر اصلاح‌طلب نیستم

فاطمه دانشور گفت: اگر به من بگویند که خانم دانشور شما با رفتارهایی که دیدید آیا هنوز اصلاح‌طلب هستی یا خیر؟ می‌گویم نه. اگر معنا و تعریف اصلاح‌طلبی این باشد، باید بگویم نه.

رویارویی اصلاح‌طلبان با قالیباف

«تک و پاتک‌های اصولگرایان و اصلاح‌طلبان با قالیباف هر روز متفاوت‌تر می‌شود. چپ‌گرایان زبانشان به نقد دوران شهرداری او می‌چرخد و اصولگرایان از نقدهای درون تشکلاتی او دلخورند.»

سلام اکبر خوشکوش به‌حجاریان

او در پاسخ به این سوال که «برای چه اطلاعاتی شدید؟ آیا به کار امنیتی علاقه داشتید؟»، می‌گوید: «علاقه به کار اطلاعاتی نداشتم، اما واقعیت این است که با بچه‌های مجاهدین انقلاب نشستم و خطرات پیش روی انقلاب را تحلیل کردیم.