انگیزه ترور آبه شینزو معلوم شد

به گفته پلیس، قاتل ادعایی که روز جمعه آبه شینزو را به ضرب گلوله کشت، معتقد بوده که نخست وزیر سابق ژاپن در یک “سازمان خاص” دست داشته است – و به گفته پلیس، دلایل این ترور سیاسی نبوده است.